Wykonujemy studnie głębinowe o typowej średnicy kolumny rur Ø160mm.

Cena za metr (i ewentualna zmiana średnicy) ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Cena zawiera:

 1. Wizję lokalną w docelowym miejscu planowanej inwestycji.
 2. Wyznaczenie optymalnego miejsca wykonania otworu studziennego na podstawie map geologicznych, danych archiwalnych oraz rozpoznania terenowego.
 3. Wykonanie odwiertu do głębokości docelowej - określonej lokalną budową geologiczną i wymaganiami technologicznymi.
 4. Zapuszczenie kolumny rur studziennych wraz z filtrem i rurą podfiltrową.
 5. Obsypanie kolumny rur obsypką filtracyjną o granulacji dobranej doświadczalnie w nawiązaniu do lokalnej budowy geologicznej (tj. m.in. typu warstwy wodonośnej).
 6. Wykonanie (przy pomocy własnych pomp) pompowania oczyszczającego i pomiarowego z określeniem wydajności.
 7. Uszczelnienie kolumny rur (odizolowanie od wód powierzchniowych).
 8. Opcjonalnie posadowienie obudowy studziennej przygotowanej do wykonania przyłącza hydraulicznego i elektrycznego.
 9. Określenie parametrów pompy głębinowej - zgodnie z wydajnością eksploatacyjną ujęcia oraz zapotrzebowaniem na wodę Inwestora.

W przypadkach wątpliwych, tj. braku informacji geologicznej gwarantującej powodzenie wykonania otworu studziennego (tj. braku pewności występowania użytkowego poziomu wodonośnego) oferujemy wykonanie otworu rozpoznawczego (znaczące ograniczenie kosztu w porównaniu z wierceniem "na ślepo").

Wykonujemy również regeneracje studni głębinowych. 

Autorska metoda regeneracji opracowana na bazie wieloletniego doświadczenia pozwala w większości przypadków przywrócić wyjściowe parametry ujęć wody, w wielu wypadkach parametry ujęcia po wykonaniu regeneracji były lepsze, niż określone bezpośrednio po wykonaniu ujęcia.

Cena regeneracji zależna jest od jej zakresu, stanu wyjściowego studni i ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Cena zawiera:

 1. Wizję lokalną w docelowym miejscu planowanych robót.
 2. Określenie stanu wyjściowego studni ujęcia.
 3. Wykonanie mechanicznego oczyszczenia studni (usunięcie zasypu, wydobycie na powierzchnię ewentualnych utopionych pomp, elementów instalacji itp.).
 4. Wykonanie wieloetapowej regeneracji chemicznej - wraz z wymaganymi przez technologię postojami technologicznymi oraz pompowaniami oczyszczającymi.
 5. Wykonanie ostatecznego pompowania oczyszczającego, pompowania wielostopniowego oraz pomiarowego i określenie na ich bazie parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej oraz studni (przy użyciu autorskich metod oraz programów komputerowych).

Do wykonania wyżej opisanych prac wykorzystujemy najwyższej jakości materiały, w większości wykonywane specjalnie na nasze zamówienie oraz spełniające najostrzejsze normy (zarówno polskie, jak i europejskie) - rury PCV atestowane do kontaktu z wodą pitną, bezpieczne dla środowiska naturalnego oraz zdrowia materiały płuczkowe, środki chemiczne do regeneracji chemicznej ujęć itp. itd.