Wykonujemy odwierty dla poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin oraz dla badania gruntu (np. dla posadowienia budynków).

Cena za metr otworu (w tym określenie sposobu wiercenia, narzędzi wiertniczych, rodzaju pobieranych prób itp.) ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Cena zawiera:

  1. Wizję lokalną w docelowym miejscu planowanej inwestycji.
  2. Wyznaczenie optymalnego miejsca wykonania otworów na podstawie projektu, map geologicznych, danych archiwalnych oraz rozpoznania terenowego.
  3. Wykonanie odwiertu (odwiertów) do głębokości docelowej - określonej lokalną budową geologiczną i wymaganiami technologicznymi.
  4. Pobranie prób kopaliny i warstw otaczających zgodnie z projektem i wymaganiami Inwestora.
  5. Zlikwidowanie otworów.