Wykonujemy wymagane przez przepisy prawa opracowania geologiczne, m.in.:

  • projekty robót geologicznych i hydrogeologicznych, 

  • dokumentacje geologiczne,

  • projekty zagospodarowania złoża,

  • plany ruchu zakładów górniczych,

  • opracowania wymagane do uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie oraz eksploatację złóż kruszyw naturalnych itp. (w tym doradztwo przy przygotowaniu wniosków koncesyjnych itp.),

  • opracowania środowiskowe.

Wszystkie wyżej wymienione opracowania wykonywane są przez geologów z długoletnim doświadczeniem, legitymujących się wymaganymi dla danego typu opracowania uprawnieniami branżowymi.